Privacy- & Cookieverklaring Besteenergieleverancier.com

Besteenergieleverancier.com is er voor ú en daarom hechten wij veel waarde aan uw privacy. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden, en welk gebruik wij maken van cookies. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt zorgvuldig behandeld. De verwerkingen van persoonsgegevens door Besteenergieleverancier.com zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u de website zo spoedig mogelijk te verlaten.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang ude website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.besteenergieleverancier.com
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De   beheerder”): Albagora, kvk-nummer: 75798581. Deze website besteenergieleverancier.com wordt gemaakt en beheerd door Albagora.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Besteenergieleverancier.com en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • naam;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • adres;
 • huidige energieleverancier;
 • aantal personen in het huishouden;
 • soort woning;
 • energieverbruik.
 • opzegdatum/afloopdatum van het huidige contract;
 • financiële gegevens.
 • eventuele persoonsgegevens die u in een contactformulier, Whatsapp-bericht of e-mail opneemt.
 • de eventueel door u in een review opgegeven mening over onze diensten, inclusief het aantal sterren dat u ons toekent op verschillende beoordelingscriteria.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Als u energieprijzen wilt vergelijken, gebruiken we uw postcode, huisnummer en geschat verbruik of woonsituatie om een op maat gemaakt prijsoverzicht te geven. Aanbiedingen die leveranciers doen zijn hiervan afhankelijk, onder andere vanwege verschillen in verwachte kosten t.a.v. transport en incasso. Wij gebruiken uw gegevens daarnaast voor de volgende doeleinden:

 • om de overstap te faciliteren en u hierover te informeren;
 • om onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren;
 • voor het behandelen van uw eventuele vragen en/of verzoeken over onze diensten;
 • om op onze homepage te publiceren op welke dag en tijdstip u bent overgestapt, en naar welke leverancier, en in welke plaats u woont;
 • om uw review te publiceren onder de door u opgegeven naam;
 • om u een nieuwsbrief toe te sturen, wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • om u een herinneringsmail te sturen voor het aflopen van uw energiecontract, wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • om u maximaal 4 keer per jaar een link te sturen naar ons tevredenheidsonderzoek, zodat wij het overstapproces in kaart kunnen brengen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen info@besteenergieleverancier.com. Of neem contact op met de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens, klik op de link om naar de juiste pagina te gaan.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onderde bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@besteenergieleverancier.com.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijkelevenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– pseudo-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatieover bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie eninformatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Dit is dan ook de reden dat wij wettelijk gezien geen cookiebalk hoeven te tonen.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Analytics

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoontv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder isexclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijkeuitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Administratie, info@besteenergieleverancier.com.

 

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.Besteenergieleverancier.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Besteenergieleverancier.com streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Besteenergieleverancier.com niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Besteenergieleverancier.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade dievoortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Besteenergieleverancier.com en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Besteenergieleverancier.com garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Besteenergieleverancier.com te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Besteenergieleverancier.com heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Besteenergieleverancier.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Besteenergieleverancier.com zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Besteenergieleverancier.com daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.